รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2561 18:00:00
หัวข้อข่าว
การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และ การแก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/004/61

  วันที่ 14 มีนาคม 2561


เรื่อง  การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 
และการแก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1)  ให้เสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1)  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 238,925,675 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ

(2)  การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ในอัตรา 1.00 บาท (หนี่งบาท) ต่อหุ้น 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) โดยให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

2)  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

3)  แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการออกและการเสนอขายตั๋วแลกเงินที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ป
ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
โดยยกเลิกการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดอื่นคงเดิม


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  .......................................................................
   (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.9338
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้