รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2561 08:44:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PACE-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(PACE)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : PACE-W1
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 มี.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 1,476,132,380
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 0.80
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 22 พ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 22 ส.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ PACE-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
PACE-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________