รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2561 08:40:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จ่ายหุ้นปันผล เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ยกเลิกตราประทับ และแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพัน (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TSE
แหล่งข่าว
TSE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 90,750,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 90,750,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,750,000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 544,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 544,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 363,000,000
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 181,500,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 27 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 20 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.00556
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.05556
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 18 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 -   - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
  - การยกเลิกตราประทับ
  - การแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพัน
สถานที่ประชุม                     : เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ (MII) ชั้น 8 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้