รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,179,332,012.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,179,332,012
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 292,500
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,179,624,512.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,179,624,512
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 292,500 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 292,500 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.71
วันใช้สิทธิ                      : 28 ก.พ. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________