รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2561 08:25:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2561
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ม.ค. 2561
หมายเหตุ                      :


14 มีนาคม 2561

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2560/2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 2 ปี 2560/2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 92.72 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559/2560 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 119.51 ล้านบาท เป็นจำนวน 26.79 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.42
โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากความต้
องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากและการแข่งขันทางการค้าที่มีควา
มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งก็ได้ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560/2561 ปรับตัวลดลงด้วย โดยลดลง 34.85
ล้านบาท หรือร้อยละ 15.62 เหลือ 188.25 ล้านบาท จาก 223.10 ล้านบาท ในปี 2559/2560
เนื่องความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลง ประกอบกับการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น 
กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการลดสัดส่วนกำไรขั้นต้นลงเพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทไว้
นอกจากนั้นการปรับตัวลดลงของรายได้ประกอบกับค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่
จึงทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลงตามไปด้วย โดยในไตรมาส 2 กำไรสุทธิปรับตัวลดลง 27.30 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 99.82 จาก 27.35 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559/2560 เหลือ 0.05 ล้านบาทในปี 2560/2561
และสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2560/2561 ปรับตัวลดลงเหลือ 16.66 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจำนวน 26.39 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61.30 จาก 43.05 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้