รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2561 20:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้(listed)
โดย นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 21.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้(listed)
โดย นาย สุวิน ไกรภูเบศ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 21.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เฟอร์รั่ม(listed)
โดย นาย สุวิชา พานิชผล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.495% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อาปิโก ไฮเทค(listed)
โดย Miss YEAP XIN YI
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________