รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มี.ค. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ทวว. 002/2561
                                        12 มีนาคม 2561

เรื่อง   การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 (แก้ไข)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 16.00 ถึง 17.00 น.
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
(1)  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้
1.1 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
1.2 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 
ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,210,000.- บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(2)  มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 
2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400
(3)  มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือก นายชลอ เฟื่องอารมย์ นางปราณี ภาษีผล และ นายถวัลย์ วิรานนท์ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(4)     มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทได้เริ่มดำเนินการ บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศลาว โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 70
ทําให้บริษัทต้องมีการจัดทํางบการเงินรวม สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ดังนั้นในระหว่างปี 2560
จึงมีค่าสอบบัญชีอันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัทย่อยดังกล่าว 320,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี
2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน
2,000,000 บาท เป็น 2,320,000 บาท จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2560
มีมติให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ (นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ)
แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบงบการเงินเป็นเงิน 940,000
บาทและ กำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 170,000 บาท รวมเป็นเงิน 510,000 บาท
ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม เป็นเงิน 340,000 บาท ค่าสอบทานรายงานการดำรง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 160,000 บาท ค่าสอบทาน
รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 370,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่นๆ เป็นเงิน 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,390,000 บาท
        (5)    มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด 
(มหาชน) ข้อ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
              เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน  ข้อบังคับ เสนอขอแก้ไข
ข้อที่ 27.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี  ภายใน 4  
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมก
ันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10   ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบ
ุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
  ข้อที่ 27.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
     การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
      
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรั
บผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
(6)  มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560
วาระที่ 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุนปี 2560
วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
                วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                              
ขอแสดงความนับถือ      
                                             นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล
                                      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้