รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มี.ค. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHABT
หลักทรัพย์
WHABT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHABT
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.7362
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.7142
วันที่มีผล                      : 15 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________