รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2561 17:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561
เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 
โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561 อัตราค่าสอบบัญชี 2,080,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางนิสากร ทรงมณี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
(2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
(3) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
(4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์
 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 
ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้ และ/หรือการกู้ยืมใหม่ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเดิม (Refinance) ในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และสอดคล้องกับเงื่อนไขและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ                      :
    วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.043/2561 เรื่อง 
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใ
นอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MFC Industrial Real
Estate Investment Trust) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่
10/2561 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยกำหนดวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561
เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 
โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561 อัตราค่าสอบบัญชี 2,080,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางนิสากร ทรงมณี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
(2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
(3) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
(4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์
 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 
ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินกู้ และ/หรือการกู้ยืมใหม่ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเดิม (Refinance) ในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และสอดคล้องกับเงื่อนไขและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    ขอแสดงความนับถือ
              
                           (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้