รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2561 08:32:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 23
มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8
มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม
และข้อมูลประกอบการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com โดยไปที่เมนู
Investor Relation เลือกหัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น และเลือกหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้