รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2561 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ECL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
ECL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 923,619,591.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 923,619,591
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 185,237,653
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,108,857,244.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,108,857,244
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W2) จำนวน 
176,416,840 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 185,237,653 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.05
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.525
วันใช้สิทธิ                      : 23 ก.พ. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________