รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2561 19:45:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชำระแล้ว การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
หลักทรัพย์
MBK
แหล่งข่าว
MBK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 มี.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 23 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 22 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.37
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 15 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30
สถานที่ประชุม                     : ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 มี.ค. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                : หุ้นสามัญ
 ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                   : ผู้ถือหุ้นเดิมเฉพาะราย
  จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น)              : 13,037,000
  รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน             :
บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด  จำนวนหุ้นที่ลดทุน 13,037,000 หุ้น
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า 
กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายบันเทิง ตันติวิท, นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ไพจิตร
โรจนวานิช และนางประคอง ลีละวงศ์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายบันเทิง
ตันติวิท, นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก
และขอให้แต่งตั้งนายกษมา บุณยคุปต์ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางประคอง ลีละวงศ์
กรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์เป็นกรรมการต่อไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้