รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2561 18:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/003/61

  วันที่ 5 มีนาคม 2561


เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของเลิกบริษัทย่อย

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่บริษัทฯ 
ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
มีอำนาจควบคุมได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมือวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด 
ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วและได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  .......................................................................
  (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
    กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้