รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2561 08:44:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2018/0105
2 มีนาคม 2561

เรื่อง   ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ โครงการรถไฟฟ้า
      สายสีเหลือง

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า
บริษัท ฯ ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย - 
มีนบุรี
และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว - สำโรง รายละเอียดดังนี้
  
1. ชื่อโครงการ :       โครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว
                                   สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ช่วง แคราย - มีนบุรี
                                   (สัญญาลงวันที่ 23 ก.พ. 2561)
  ผู้ว่าจ้าง :       บจก.นอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรล
       ผู้รับจ้าง :                    บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น
มูลค่าโครงการ :                4,210,091,010 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :         ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว และงานส่วนประกอบ
       ระยะเวลาการก่อสร้าง :         3 ปี 3 เดือน


2. ชื่อโครงการ :            โครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว
                                   สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 ช่วง ลาดพร้าว - สำโรง
                                   (สัญญาลงวันที่ 23 ก.พ. 2561)
  ผู้ว่าจ้าง :       บจก.อีสเทิร์นบางกอกโมโนเรล
       ผู้รับจ้าง :                    บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น
มูลค่าโครงการ :                 3,618,248,978  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :          ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว และงานส่วนประกอบ
       ระยะเวลาการก่อสร้าง :          3 ปี 3 เดือน


บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป


ขอแสดงความนับถือ    (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
             เลขานุการบริษัท


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550
โทรสาร:  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้