รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญพบปะผู้บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักลงทุน, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ 
เข้าร่วมพูดคุย พบปะผู้บริหาร ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. ณ
ห้องประชุมบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 252/118
อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำรองที่นั่งได้ที่ ir@comancheinternational.com โดยทางบริษัทขอจำกัดที่นั่งเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น 
โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะมี e-mail แจ้งกลับในวันที่ 7
 มีนาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้