รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2561 17:31:00
หัวข้อข่าว
กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SUSCO-W1 ครั้งที่ 1 (สำหรับรอบเดือนมีนาคม 2561)
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SUSCO-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 มี.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
ชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
   สามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ :
   (ก)  โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก
          ชื่อบัญชี "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 
เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ"
                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์
                 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 086-3-02147-3
    ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว ผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนั้น
(ข)  ชำระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงิน
     ได้ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้
     สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
     "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ"
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วยตัวบรรจงด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
หลักฐานใบนำฝาก/โอนเงิน
และโปรดส่งเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิถึงบุคคลและสถานที่ที่กำหนดในข้อ 5 ภายในเวลา
15.30 น.ของวันที่ 28 มีนาคม 2561 ด้วย
อนึ่ง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้