รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2561 08:22:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
หลักทรัพย์
S11
แหล่งข่าว
S11
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10
ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sgroup.co.th/investor.html
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้