รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 22:10:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
TCMC
แหล่งข่าว
TCMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17 - ข้อ 19 ดังนี้
    "ข้อ 17.  ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น พรมปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    ข้อ 18.  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือเครื่องจักรกล 
เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    ข้อ 19.  การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้นักบิน
ซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ทั้งนี้
ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด"
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ 1-2 ชั้น 4 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้