รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 20:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การลดทุนชำระแล้ว และการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561
หลักทรัพย์
SSTRT
แหล่งข่าว
SSTRT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0138
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 7.7007
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 มี.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 13 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 ก.พ. 2561
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.2712
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.7007
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.4295
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 14 มี.ค. 2561
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 13 มี.ค. 2561
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 29 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 
      2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561
วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้