รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 17:46:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/61/010
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง      การชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
        สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :    รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 22.53 ล้านบาท
ในขณะปีก่อนหน้ามีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 11.83 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.  ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,362.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.37 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 1,561.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  19.73 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.28 สำหรับรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 801.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 16.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.12 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม
เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นในปี 2560
 2. ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 2,160.36 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.62 ในขณะที่ปีก่อนหน้าบริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 2,087.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.81
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจากปัจจัยแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง
ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม
 3. ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 175.87 ล้านบาท ลดลง 
13.41 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 7.08 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อย คือ บมจ.
สมาร์ทคอนกรีต มีค่าใช้จ่ายอื่นที่ชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกา จำนวน 21.65 ล้านบาท
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 197.52 ล้านบาท
4. ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 38.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.13 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.27 จากต้นทุนทางการเงินของปีก่อนหน้าจำนวน 33.60 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน

หมายเหตุ :   1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ 
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) 
หลักทศนิยมอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ
ษัท เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


            ....................................
(นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้