รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท (เพิ่มเติม)                  : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี (เพิ่มเติม)                     : 2017
ไตรมาส (เพิ่มเติม)                  : Yearly
สิ้นสุดวันที่ (เพิ่มเติม)                 : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
28 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 034/2561 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2560 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 7.05 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 109.32 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
106.45 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยในปี 2560 มีขาดทุนจำนวน
19.63 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2559 มีขาดทุนจำนวน 122.71 ล้านบาท
 โดยปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 36.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 23.38 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.45 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 9.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 9.99 ล้านบาท
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.56
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วในปี 2560 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 7.09 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีกำไรจำนวน 42.09 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 83.15
สาเหตุหลักมาจากการปรับราคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำน
วน 23.54 ล้านบาท
 โดยปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 80.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 90.24 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 10.53 โดยกองทรัสต์ยังคงได้รับค่าเช่าปกติแต่ที่ลดลงเกิดจากการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 50.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 50.31 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ
0.38

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                     (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                     ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2173, 2175
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้