รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 12:57:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
จท.11- 610046                28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2559
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จำนวน 122.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 72.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงเป็นจำนวน
195.32 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 267.70) จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 156.77 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ -188.38 ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ -31.61
ล้านบาท) ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของท
รัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ส่วนอีกสาเหตุนั้นมาจาก
รายการรายได้ค่าเช่าลดลงจำนวน 39.00 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 72.50
ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 111.50 ล้านบาท) ทั้งนี้
การลดลงของรายได้ค่าเช่าดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่สิ้นสุด
ลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)     
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้