รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 12:38:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :

                                            28 
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินประจำปี 2560
       
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 
เมื่อเทียบกับ
งวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 เกิดจากบริษัทฯ
 มีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 31.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 และมีรายได้จากการลงทุนลดลง 44.85 
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -31.64 อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 21.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
-0.76
เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 20%

       บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด ที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุน 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                
                               
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้