รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 12:37:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW005/2561                
                            27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
         ผลประกอบการ                   สำหรับปี
                            2560          2559     เปลี่ยนแปลง
                                                  
     %
รายได้รวม                 7,994.84      6,641.02       20.39
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ       280.99       281.80        (0.29)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)     0.71          0.71  

   กำไรสุทธิ
   กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 280.99 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำนวน
0.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.29 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ
จำนวน 281.80 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย สำหรับปี 2560 จำนวน 7,902.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,474.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.94 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้
จากการขาย จำนวน 6,427.94 ล้านบาท
   ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากขายให้ลูกค้าในประเทศ จำนวน
5,108.57 ล้านบาท และขายให้ลูกค้าต่างประเทศ จำนวน 2,793.83 ล้านบาท

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นรวม จำนวน 92.44 ล้านบาท ลดลง 120.64 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 56.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้อื่น จำนวน 213.08
ล้านบาท สาเหตุจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จำนวน 156.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการ
ดำเนินงานแปลงหนึ่ง กอปรกับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจำนวน 19.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 44.25 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 7,635.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,378.02
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.02 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 6,257.93 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

   1. ต้นทุนขาย
     ต้นทุนขายรวม สำหรับปี 2560 จำนวน 7,234.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 91.55 ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 1,326.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
22.45 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี
ต้นทุนขายจำนวน 5,908.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.91 ของยอดขาย
โดยในปี 2559 มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
จำนวน 102.22 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ จำนวน 13.51 ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักลดลง
 
   2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
      ค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2560 จำนวน 109.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการขายจำนวน 98.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประมูล
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย

   3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2560 จำนวน 255.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
4.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จำนวน 251.30 ล้านบาท

   4. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
      ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2560 จำนวน 2.85
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247.91 เมื่อเทียบกับปี 2559
ซึ่งมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1.93 ล้านบาท เป็นการ
รับรู้ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

   5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 33.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.17 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.38 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน
23.90 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายทรัสต์รีซีท

   6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2560 จำนวน 74.87 ล้านบาท ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี จำนวน 71.74 ล้านบาท รวมกับภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 3.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน
22.05 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.75 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
ภาษีเงินได้จำนวน 96.91 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
จำนวน 68.19 ล้านบาท รวมกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั่วคราว จำนวน 28.72 ล้านบาท

     สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน
236.63 ล้านบาท ลดลง 54.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.72 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 291.13 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                        ขอแสดงความนับถือ
          
                              ( นางสุนันทา แพงศุข )
                        ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้