รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 09:16:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แจ้งการลาออกของกรรมการ
-  นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เนื่องจากท่านติดภารกิจส่วนตัวอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการให้บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
-  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เนื่องจากท่านติดภารกิจส่วนตัวอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการให้บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ 
มีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2561
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 13 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม 11A  อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นฯ เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้