รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 08:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2561 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง จากเดิมหุ้นละ 2 บาท 
เป็น 0.65 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสุทธิและล้างขาดทุนสะสม
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วให้คงเหลือ 1,276,325,994 บาท
ซึ่งได้อนุมัติไปโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 24 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้