รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.17
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.08
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 03 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้
1)  นายสนิท วรปัญญา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงเป็นประธานกรรมการต่อไป
2)  นายสุธรรม มลิลา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3)  นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
เป็นต้นไป เหตุผลของการลาออก คือ เพื่อส่งเสริมหลักเกณฑ์การกำกับการดูแลกิจกิจการที่ดี เรื่อง
การจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
 ในวันที่ 24 เมษายน 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้