รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2561 09:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 (เพิ่มเติมข้อมูล 2)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
1.มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยุ่ในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์)
จำกัด (บจก. เอ็มเอสแอล) จำนวน 234,610 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
เอ็มเอสแอล ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในราคาหุ้นละประมาณ 487.70
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 114,420,000 บาท โดยรายละเอียดการจำหน่ายหุ้นของบจก. เอ็มเอสแอล
ปรากฎตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท
การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้วยนายอภิชัย สกุลสุรียเดช
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบจก. เอ็มเอสแอล
และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
2.มีมติแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจ
ดทะเบียนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 14 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.063
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.063
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 40% โดยเงินปันผลจ่ายคิดเป็น 8.4 ล้านบาท หรือ 
0.063 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record
Date) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และมอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลประจำปี 2560 (Record Date)
ตามความจำเป็นและสมควร เพื่อนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
และมอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 (Record Date)
และวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและสมควร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้