รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2561 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)ของ B-WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
ชื่อย่อ                        : B-WORK
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 ก.พ. 2561
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 368,800,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : 
ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่เกี่ยวข้องของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และทรู ทาวเวอร์ 2
ระยะเวลา 30 ปี
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์                : บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ B-WORK 
จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________