รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 19:17:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
NSI
แหล่งข่าว
NSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 เม.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
    บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 
5.00 บาท เป็นเงิน 69,500,000 บาท
โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นเงิน 45,175,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 แล้ว
ส่วนเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เป็นเงิน
24,325,000 บาท
  
  ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 
 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 มี.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้