รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 18:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัณผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
1.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 124,575,000 บาท(
คิดเป็นร้อยละ 94.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 67,950,000 บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 56,625,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ 
เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้
1.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 124,575,000 บาท(
คิดเป็นร้อยละ 94.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 67,950,000 บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 56,625,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ / หรือ   
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ / หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ประชุม   ณ 
ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
4.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
5.  กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
   วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
   วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ประจำปี 2560
 วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่
        31 ธันวาคม 2560
   วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล
   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
   วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้