รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 18:06:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของปี 2560 เทียบกับปี 2559
บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,328.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากยอดขายจำนวน 2,460.9 
ล้านบาท ในปี 2559 อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงจาก 169,066 ตัน ในปี 2559 เป็น 134,261 ตัน ในปี
2560 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20
ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการเหล็กเส้นภายในประเทศที่ลดต่ำลงจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ชะลอตัว
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีความผันผวน ราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีแรก
ก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง  ราคาขายเฉลี่ยต่อตันของบริษัท
เพิ่มสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยตันละ 14,557 บาทในปี 2559 เป็นตันละ 17,355 บาท ในปี 2560
ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2560 และปี 2559 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,134.7 ล้านบาท และ 2,100.4 ล้านบาท 
ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.3 และร้อยละ 14.6 ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมาก
ในปี 2560 สืบเนื่องมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนบิลเล็ต(Metal Spread) ที่ลดต่ำลง
จากราคาเฉลี่ยตันละ 3,508 บาทในปี 2559 เป็นตันละ 3,223 บาท ในปี 2560
ซึ่งสินค้าบิลเล็ตนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กเส้น มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90
ของต้นทุนขายโดยรวม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในราคาของบิลเล็ตจึงมีผลอย่างมากต่อต้นทุนของสินค้า
แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนขายให้ได้อย่างมีป
ระสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 39.2 ล้านบาท และ 53.5 ล้านบาท ตามลำดับ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.17 ของยอดขาย ตามลำดับ
โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อปริมาณการขายในอัตราที
่ใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 26.8 ล้านบาท และ
26.2 ล้านบาท ตามลำดับ
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย
บริษัทมีรายได้อื่นจากการขายเศษเหล็กจำนวนเงิน 29 ล้านบาท และ 39.2 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2559
โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 10.3 ล้านบาทและ 19.1 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้
บริษัทมีรายได้ค่าชดเชยรับจากผู้ผลิตจากการยกเลิกการขายวัตถุดิบจำนวน 5.3 ล้านบาท ในปี 2559
ในเดือนมกราคมของปี 2560 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่โรงงาน ในเขตอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่บริษัทได้บันทึกค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และสินค้าคงเหลือ
คิดเป็นจำนวนเงินรวม 26 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายไว้แล้ว
และบริษัทได้บันทึกรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวตามจำนวนเงินชดเชยความเสียหายท
ี่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจำนวน 41 ล้านบาท ดังนั้น
บริษัทจึงมีรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยสุทธิคิดเป็นเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 131.9 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ 268 ล้านบาท
วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 2,012.3 ล้านบาท และ 2,014.6 
ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขี้นจาก 1,129.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 มาเป็น 1,152.4
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมียอดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559
ในขณะที่สินค้าคงเหลือมียอดที่ลดลง
ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อบิลเล็ตจากการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นล็อตใหญ่
มาเป็นการสั่งซื้อภายในประเทศเป็นล็อตย่อยๆ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 72.8 ล้านบาท และ 71.2 ล้านบาท 
ตามลำดับ ซึ่งยอดหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 17.5 
เท่าเช่นเดียวกับในตอนสิ้นปี 2559 ที่อัตราส่วนนี้เท่ากับ 17.3 เท่า
การที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่สูงมากของบริษัท
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยคิดเป็น 0.04 ทั้งในปี 2560 และ 2559
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้