รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 09:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ
ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2560 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ
ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับ
เงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม 
ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2561
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 10  ตอบข้อซักถาม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้