รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2561 08:49:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การงดจ่ายปันผล การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ PP (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ 
อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 535,403,490
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 535,403,490
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)       : 1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 
จำนวน 72,000,000 หุ้น
2. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ จำนวน 18,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 5.58
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 90,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 535,403,490
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 355,403,490
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 355,403,490
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 20 ก.ค. 2561
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 19 ก.ค. 2561
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BKD-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 
(ฺิBKD-W2)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี
หมายเหตุ                      :
ราคาการใช้สิทธิ : ปีที่ 2 ในราคาหุ้นละ 4 บาท
               ปีที่ 3 ในราคาหุ้นละ 4.5 บาท
               ปีที่ 4 ในราคาหุ้นละ 5 บาท
               ปีที่ 5 ในราคาหุ้นละ 5.5 บาท
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร           :
    น.ส.กานติมา รอดศัตรู
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 90,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 90,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.16
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2561
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : -
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดของ บริษัท บางกอก เดค-คอน
จำกัด(มหาชน) (PP-W)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี
หมายเหตุ                      :
ราคาการใช้สิทธิ : ปีที่ 2 ในราคาหุ้นละ 4 บาท
               ปีที่ 3 ในราคาหุ้นละ 4.5 บาท
               ปีที่ 4 ในราคาหุ้นละ 5 บาท
               ปีที่ 5 ในราคาหุ้นละ 5.5 บาท
ไม่มีการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัหทรัพย์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้