รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 22:23:00
หัวข้อข่าว
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 90,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 90,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1.บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จำนวน 
72,000,000 หุ้น
2. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ จำนวน 18,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 8.36
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 90,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้