รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 20:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และ การจ่ายปันผล
หลักทรัพย์
SR
แหล่งข่าว
SR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.045
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้อง MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่
 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 60
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 
ธ.ค.60
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.60
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้