รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 18:48:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    163/2561  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)


  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
              
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย       %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      313,789,700.00   33.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)       76,497,176.00   8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       67,800,000.00   7.14
4  นายชาลี วลัยเสถียร       16,011,000.00   1.69
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์       13,581,200.00   1.43
6  BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH       13,251,900.00   1.39
7  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       12,366,000.00   1.30
8  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี       12,310,000.00   1.30
9  GIC PRIVATE LIMITED       11,844,000.00   1.25
10  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ       11,453,400.00   1.21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวมริสา ทัดสวน)
ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้