รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 18:07:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SPCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 16 ก.พ. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์                
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 50,000,000
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 50,000,000
จำนวนหน่วยที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย         : 92,399,000
(คงเหลือ) (หน่วย)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 21.70
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 01 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2561
จำนวนหน่วยที่ขายได้รวม (หน่วย)             : 50,000,000
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 42,399,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)            : 92,399,000
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)             : 50,000,000
รวมจำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)             : 42,399,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,085,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,085,000,000.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้