รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการไม่เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SUSCO-W1
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SUSCO-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ
เพราะตามที่บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19
เมษายน 2561 และมีวาระเรื่องการจัดสรรเงินกำไร
โดยจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
หลังจากที่บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท นั้น
  หากที่ประชุมสามัญอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราดังกล่าว จะรวมเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท
เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 121,000,000.11 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 45.54 ของกำไรสุทธิของปี 2560
ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (SUSCO-W1)
ที่ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
หรือจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ
SUSCO-W1 ยังคงเดิม
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : วีรินทร์ สิมะโรจน์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้