รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.3625
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 11.1004
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 มี.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 -               วาระที่ 1   
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
    วาระที่     2   พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
ถึงวันที่ 31
     ธันวาคม 2560
    วาระที่ 3   พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
    วาระที่  4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560
    วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : แจ้งให้ทราบภายหลัง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้