รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 13:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เนื่องด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีกองทุนรวมของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

รายเดิม
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182)
2. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4496)
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521)
4. นางสาวรสพร เดชอาคม (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5659)
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5872)
6. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516)
7. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972)

เปลี่ยนเป็น
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182)
2. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4496)
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521)
4. นางสาวรสพร เดชอาคม (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5659)
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5872)
6. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516)
7. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972)
8. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4807)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้