รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2561 22:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
MONO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
- จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ 
อาจต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และกำไรสะสมด้วย

- จำนวนเงินปันผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ 
ต้องจ่ายให้แก่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่
30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ                      :
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้