รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2561 21:04:00
หัวข้อข่าว
ประกาศงดจ่ายเงินปันผล,กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561,แต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ,แก้ไขข้อบังคับของบริษัท
หลักทรัพย์
TRT
แหล่งข่าว
TRT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การออกหุ้นกู้
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น 
ศรีนครินทร์ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์    แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรณพ เตกะจรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล เป็นกรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้