รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2561 13:54:00
หัวข้อข่าว
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช และการงดจ่ายปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 16 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 24 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 04 เม.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม)            :
 - วาระที่ 1            พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 
1/2560
วาระที่ 2            รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560
วาระที่ 3            รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560
วาระที่ 4            รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2561
วาระที่ 5            พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้