รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.65
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.56
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น) (แก้ไข)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.09
(BOI)(บาท/หุ้น) (แก้ไข)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 04 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการดำเนินงาน ปี 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 
คงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 
เกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้