รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2561 20:08:00
หัวข้อข่าว
มติการประชุมกรรมการบริษัท 1/2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561
หลักทรัพย์
S11
แหล่งข่าว
S11
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 888 
ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 เม.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 18 เม.ย. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.21
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 04 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท 
และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้