รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2561 18:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 006/2561                   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง    นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
        2560 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่  ทำให้ผลการดำเนินงาน
        เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน  

                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ซัสโก้ 
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 751.866 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 
เป็นจำนวน 85.319 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15,536.87 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 2,932.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.27
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น
ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
  บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 309.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 
ที่มีจำนวน 326.04 ล้านบาทแล้ว ลดลง 16.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.01
เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยลดลง และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินจะลดลงก็ตาม     ทำให้บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 265.68 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ที่มีจำนวน 285.10
 ล้านบาท เป็นจำนวน 19.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.81
2. งบการเงินรวม
               ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 1,147.259 
ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 69.822 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48
มีรายได้รวม 23,424.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 4,030.86 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.78 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 399.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 83.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.53
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการ
เงินลดลง จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง เพราะชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน แต่
เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นจำนวน 96.21 ล้านบาท 
ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 222.55 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559
ที่มีจำนวน 284.78 ล้านบาท เป็นจำนวน 62.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.85

  จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ                           
                  (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                          กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้