รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2561 13:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (แก้ไข)
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.83
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 มี.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี
สถานที่ประชุม                     : ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92
 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้