รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2561 08:21:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์จะนะกรีน
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2018/0081
19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง   ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์จะนะกรีน
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาก่อสร้าง (EPC
Contract) โรงไฟฟ้าชีวมวล รายละเอียดดังนี้
  
ชื่อโครงการ :         โรงไฟฟ้ากัลฟ์จะนะกรีน
  ผู้ว่าจ้าง :           บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
  มูลค่าโครงการเฉพาะส่วนงานของบริษัทฯ :   1,605,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขอบเขตงานก่อสร้าง :   งานออกแบบ,  งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์, งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานโยธา 
งานโครงสร้าง  งานอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานเครื่องกล งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
งานติดตั้งเครื่องจักร และ งานทดสอบระบบต่างๆ
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  26 เดือน

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


     (นายวรพันธ์ ช้อนทอง)
  กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550
โทรสาร:  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้