รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2561 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561(เพิ่มเติมตามอักษรสีแดง)
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ก.พ. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.90
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 เม.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,407.78 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561
รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 540,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 540,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 540,000
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 5.306
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 12 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น 
โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น
สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3
เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W3
ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธ
ิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
วาระที่ 1   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560
วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท
  (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดังนี้
8.1  ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561
8.2  ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
วาระที่ 9   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 10   พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น
สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3
เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W3
ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23
วาระที่ 12  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30
วาระที่ 13   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และแต่งตั้งนายชายน้อย 
เผื่อนโกสุมเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีวาระ 2 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้